Ngày 1, tháng 7 năm 2013
Hội NDVN: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI, BBT Website Hội NDVN trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường.

 

 

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường (thứ 2, bên phải) tham quan gian trưng bày nông sản của ND Tiền Giang

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI là sự kiện lớn trong đời sống chính trị, xã hội của giai cấp nông dân. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V nhiệm kỳ 2008-2013, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018.

Nhìn lại gần 5 năm qua, cùng với những thuận lợi cơ bản do tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi cùng với những yếu kém vốn có của nền kinh tế. Nhưng với ý chí tự lực, tự cường, sự thông minh, sáng tạo, hội viên và nông dân cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chúng ta có thể khẳng định, những thành tựu của nông nghiệp, nông thôn do giai cấp nông dân đóng vai trò chính là nhân tố “trụ đỡ” quan trọng, bảo đảm cho sự ổn định chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong những thời điểm nước ta trải qua tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới vừa qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các đoàn thể, các tổ chức và doanh nghiệp, hoạt động của Hội đã có bước phát triển mới trong việc tập hợp, vận động và tổ chức nông dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội được đổi mới, gắn công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của nông dân với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Đặc biệt, đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt và ban hành Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong cả nước; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 7-7-2010 phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Đồng thời, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các cấp chính quyền, doanh nghiệp tạo địa vị pháp lý, cơ chế, chính sách và nguồn lực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân. Thông qua các hoạt động của Hội và các phong trào nông dân, sự hiểu biết về chính sách, pháp luật và trình độ sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên; đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn; từng bước khẳng định vai trò của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ vừa qua còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Hoạt động Hội ở một số nơi chậm được đổi mới và chưa đồng đều ở các cấp; chưa tạo ra được khâu đột phá trong tổ chức thực hiện các phong trào nông dân; chưa phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo to lớn của hội viên, nông dân và còn tình trạng hình thức, hành chính hoá. Năng lực của một bộ phận cán bộ Hội chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Chất lượng hội viên nhìn chung chưa cao. Một số cấp Hội chưa tích cực nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông thôn; tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân, nhất là các vấn đề bức xúc trong nông thôn, nông dân để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền và tham gia giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân mới đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của hội viên, nông dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) vừa họp ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đảng và Nhà nước ta xác định rõ vai trò và vị thế của nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chủ trương nhất quán tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quan điểm: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong những năm tới, nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Nông nghiệp chưa thoát khỏi qui mô sản xuất nhỏ, phân tán, năng suất, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ văn hoá, tay nghề, chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn còn hạn chế, đang ở giai đoạn đầu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Ô nhiễm môi trường đang gia tăng. Phân hoá giầu, nghèo đang diễn ra mạnh hơn và vẫn còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc khác ở nông thôn cần được giải quyết.

Tình hình trên đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức vận động nông dân, đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra về nâng cao đời sống, về nhận thức chính trị, trình độ sản xuất, kinh doanh và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân. Từng bước thực hiện vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 Phương hướng chung của công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018 là: “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn Hội Nông dân các cấp trong cả nước tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực triển khai nhiệm vụ được chính phủ giao cho Hội chủ trì, trực tiếp thực hiện đầu tư xây dựng và nâng cấp các Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân cấp tỉnh; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành tham gia thực hiện một số chương trình, đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hai là, Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội nông dân các cấp vững mạnh.  Tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, nghị quyết của Hội; Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trọng tâm là Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân, để cán bộ, hội viên nắm vững và thực hiện đạt kết quả. Kịp thời động viên, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, những mô hình sản xuất có hiệu quả; từng bước xây dựng mẫu hình người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở, chi, tổ Hội, phù hợp với nhu cầu và mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên; tìm ra những vấn đề nông dân đang cần để hỗ trợ, giúp đỡ, đáp ứng nhu cầu về sản xuất và đời sống của nông dân. Khắc phục tình trạng một bộ phận cơ sở Hội, chi, tổ Hội hoạt động còn hình thức và kém hiệu quả. Đồng thời chăm lo công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tập hợp, đoàn kết, vận động nông dân; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nông dân.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đó là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các cấp Hội cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan và làm tốt vai trò là đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học với nông dân để vận động sự hỗ trợ, giúp đỡ về nguồn lực, kiến thức khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh doanh…; vận động nông dân đoàn kết giúp nhau, tạo ra nguồn lực to lớn từ nội bộ nông dân; kịp thời tổng kết phát hiện những sáng kiến, cách làm có hiệu quả, các gương điển hình của các tập thể, cá nhân để tuyên truyền, nhân rộng, thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Bốn là,  tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân các cấp cần nắm vững nhu cầu của nông dân và tăng cường sự phối hợp với các ngành, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân. Trọng tâm là tạo nguồn vốn, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao qui trình kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn, cung cấp thông tin thị trường, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, làm tăng giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của hàng hoá nông sản để tuyên truyền nhân rộng. Tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh. Tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào đào tạo ngắn hạn, tại chỗ cho các đối tượng trực tiếp làm nông nghiệp. Giúp hội viên nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từng bước hỗ trợ nông dân thích ứng với nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới.

Năm là, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn; tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nông dân; những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách để có cơ sở và chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, tham gia phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn.

Vận động nông dân tham gia cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng để tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; vận động, thuyết phục và trợ giúp pháp lý, hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân. Làm tốt vai trò đại diện cho nông dân trong việc đàm phán, xử lý tranh chấp với các đối tác khi quyền lợi của nông dân bị xâm phạm.

 Sáu là, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. Tích cực, chủ động mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức nông dân, các tổ chức quốc tế, tăng cường tình hữu nghị, tranh thủ nguồn lực, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, đào tạo cán bộ, đào tạo nông dân. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về hàng hoá nông sản, về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng.

 Phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

(Theo Hội NDVN)

 

 

1567 lượt xem.

© Copyright 2013 TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM


® vtsv.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ theo email: lienhe.vtsv@gmail.com
Địa chỉ : Thị trấn Chi Đông - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội.
ĐT: 0437 955 857 Fax: 0437 686 481