Ngày 8, tháng 4 năm 2014
Thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày 1/5 và ngày Quốc Khánh 2/9

Nhà trường xin thông báo đến các đơn vị thuộc Trường về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày 01/5 ngày quốc khánh 02/9 và hoán đổi ngày nghỉ vào các dịp lễ trong năm 2014

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

      TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

*

Số 77 -TB/TTCN

V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày 01/5 ngày quốc khánh 02/9 và hoán đổi ngày nghỉ vào

các dịp lễ trong năm 2014

 

  Hà Nội, ngày   04  tháng 4   năm 2014

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

 Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Nay Nhà trường thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày 1/5 và ngày Quốc Khánh 2/9 như sau:

I.Nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ

1. Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Công chức, viên chức, học viên được nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương ( mùng 10 tháng 3 Âm lịch) vào ngày thứ tư 09/4/2014.

2. Nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Công chức, viên chức, học viên đi làm bù vào thứ 7 ngày 26/4/2014 để hoán đổi thứ 6 ngày 02/5/2014.

Như vậy, nghỉ lễ ngày 30/4/2014 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2014, công chức, viên chức, học viên được nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014.

3. Nghỉ ngày Quốc khánh 02/9

Công chức, viên chức, học viên đi làm bù vào thứ 7 ngày 06/9/2014 để hoán đổi thứ 2 ngày 01/9/2014.

Như vậy, nghỉ lễ ngày 02/9/2014 công chức, viên chức, học viên được nghỉ 04 ngày, từ ngày 30/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014.

Đối với các Cơ sở căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

II.Treo cờ Tổ quốc

1.Yêu cầu Thủ trưởng Cơ sở Dạy nghề các khu vực treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ nói trên.

2.Yêu cầu các đơn vị trước ngày nghỉ lễ phải kiểm tra an toàn phòng làm việc, ngắt cầu dao điện, khóa van nước, các thiết bị dễ cháy. Phòng Tổ chức- Hành chính lên lịch trực lãnh đạo tại cơ sở chính. Những trường hợp ở lại làm việc trong những ngày nghỉ cần đăng ký cho phòng Tổ chức- Hành chính biết để theo dõi.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

   - Như trên;

  - Ban Giám hiệu( để b/c);

  - Lưu VT;TCHC.

T/L  HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Thanh

 

 

 

1738 lượt xem.

© Copyright 2013 TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM


® vtsv.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ theo email: lienhe.vtsv@gmail.com
Địa chỉ : Thị trấn Chi Đông - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội.
ĐT: 0437 955 857 Fax: 0437 686 481