Ngày 16, tháng 6 năm 2014
Thông báo Về việc ban hành "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam"

Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt nam xin thông báo về việc ban hành "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam"".

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

      TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Số         -QĐ/TTCN

 

 

 

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành  “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của

Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam”

 

- Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan;

- Căn cứ Quyết định số 424-QĐ/HNDTW ngày 05/8/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thành lập trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 341-QĐ/HNDTW ngày 13/5/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức –Hành chính, 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH 

  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam’’.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quy định trước.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trường phòng Đào tạo, Trưởng các Phòng, Khoa, Giám đốc Trung tâm, Cơ sở dạy nghề các khu vực, các đơn vị có liên quan, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Đ/c CT; các đ/c PCT TW Hội (để b/c);

- Chi ủy;

- Như Điều 3;

- Lưu VT, Phòng TC- HC.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Văn Đại

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

      TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 

 

 

Hà Nội, ngày  10  tháng 6    năm 2014

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA

 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  142 -QĐ/TCNN ngày 10 tháng 6  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam (sau đây viết tắt là Trường) và được áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là công chức, viên chức) làm việc tại Trường.

Điều 2. Mục đích của Quy chế

Quy chế thực hiện dân chủ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng Trường trong sạch, vững mạnh.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ

Thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

1. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Trường;

2. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ Thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể quần chúng;

3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của công chức, viên chức, cản trở việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở cơ quan.  

 

Chương  II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRƯỜNG

Mục 1

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG  

 

Điều 4. Hiệu trưởng là người do cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có thẩm quyền bổ nhiệm, là người đứng đầu Trường, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Trường theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Trường và về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp (từ Phó Hiệu trưởng trở xuống) theo quy định của pháp luật. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-HNDTW ngày 05/8/2010 của Ban Thương vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

2. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, đúng quy định như họp giao ban, họp các hội đồng có chức năng theo lĩnh vực từng công việc; hội nghị công chức, viên chức hàng năm;

3. Lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong Trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được Chủ tịch Hội Hội Nông dân Việt Nam giao cho Hiệu trưởng Trường. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể biết và báo cáo lên cơ quan cấp trên;

4. Sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường; tiết kiệm kinh phí; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước; việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải đấu thầu thì phải thực hiện theo quy định về luật đấu thầu; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức;

5. Thực hiện việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật; kết quả đánh giá được lưu hồ sơ cá nhân do Trường quản lý;

6. Đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới  trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao; xử lý kịp thời những biểu hiện thiếu dân chủ, làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ cương của Trường;

7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong Trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của Trường. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong Trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, che giấu, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác;

8. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức của trường về tư tưởng và phẩm chất đạo đức; sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách, chế độ để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững.

Định kỳ hàng năm Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc đánh giá đối với công chức, viên chức Nhà trường theo phân cấp quản lý. Đánh giá định kỳ hàng năm đối với công chức, viên chức Nhà trường lưu vào hồ sơ công chức, viên chức. Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với công chức, viên chức được tiến hành như sau:

- Công chức, viên chức viết bản tự nhận xét công tác bao gồm các nội dung như: Chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quả công việc đó; Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác; Quan hệ phối hợp trong công tác…

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Cơ sở dạy nghề các khu vực, các đơn vị trực thuộc nơi công chức, viên chức làm việc tham gia ý kiến với bản tự nhận xét công tác cá nhân.

- Hiệu trưởng đánh giá định kỳ hàng năm đối với công chức, viên chức trên cở sở tham khảo ý kiến của các Phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị trực thuộc, Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường và thông báo cho công chức, viên chức biết; Công chức, viên chức có quyền phát biểu ý kiến với Hiệu trưởng về đánh giá định kỳ hàng năm.

9. Những việc Hiệu trưởng tham khảo ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường trước khi quyết định:

- Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường trong năm học.

- Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các đon vị thuộc tổ chức bộ máy trong Nhà trường.

- Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức Nhà trường.

- Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường, các hoạt động dịch vụ, sản xuất của Nhà trường.

- Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong Nhà trường.

- Các báo cáo, sơ kết, tổng kết theo định kỳ hàng năm.

10. Phối hợp với tổ chức công đoàn Trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm một lần theo quy định;

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết hàng năm, đánh giá kết quả hoạt động và báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

Mục 2

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

Điều 5. Cán bộ, công chức, viên chức trong Trường có trách nhiệm:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về việc thi hành chức trách, nhiệm vụ của mình; phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên;

2. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của công chức theo Luật Cán bộ, công chức; viên chức theo Luật viên chức và theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam;

3. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung: kế hoạch phát triển Trường, quy trình quản lý đào tạo - bồi dưỡng; xây dựng nội dung chương trình; công tác giảng dạy, xây dựng các quy chế, quy định, nội quy của Trường; công tác phục vụ, dịch vụ và các hoạt động khác theo chức năng của Trường;

4. Luôn có ý thức giữ gìn nếp sống lành mạnh, trung thực; thẳng thắn phê bình và tự phê bình, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ. Chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hành vi khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong Trường. Bảo vệ và xây dựng uy tín của Trường.

5. Công chức, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống văn hóa, lành mạnh, văn minh xây dựng và bảo vệ môi trường sư phạm trong Nhà trường.

6. Trong thực hiện nhiệm vụ, công chức, viên chức phải tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Công chức, viên chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên Hiệu trưởng.

Nếu ý kiến của công chức, viên chức đúng thì cá nhân đó không phải chịu trách nhiệm nếu có vi phạm xảy ra.

 

Mục 3

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ

TRONG TRƯỜNG

 

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị trong bộ máy quản lý của Trường

Thủ trưởng các đơn vị trong bộ máy quản lý của Trường: các Phòng, Khoa, Trung tâm, cơ sở là người đại diện cho đơn vị có trách nhiệm sau:

1. Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của Quy chế này;

2. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong đơn vị;

3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong đơn vị, giữa các đơn vị với nhau và đơn vị với Trường; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và những quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong Trường

Người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức trong Trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Hiệu trưởng Trường trong việc tổ chức, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường;

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, kế hoạch và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của Trường;

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong Trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.

 

Mục 4

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

PHẢI ĐƯỢC BIẾT

 

Điều 8. Nội dung những việc phải công khai cho công chức, viên chức trong Trường được biết:

1. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công việc của Trường.

2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý của Trường;

3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác; việc trích lập và sử dụng các quỹ, quyết toán kinh phí hàng năm của Trường;

4. Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và chuyển loại đối với công chức; thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và bổ nhiệm cán bộ;

5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong Trường đã được kết luận;

6. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Trường;

7. Nội quy, quy chế Trường.

Điều 9. Hình thức thông báo

Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm thông báo cho công chức, viên chức biết những vấn đề được quy định tại Điều 8 trên đây bằng một trong các hình thức:

1. Niêm yết tại cơ quan;

2. Thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt;

3. Thông báo bằng văn bản đến các đơn vị trong Trường và yêu cầu Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến đến công chức, viên chức của đơn vị đó.

 

Mục 5

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 10. Những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trước khi Hiệu trưởng Trường quyết định gồm có:

1. Chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường;

2. Kế hoạch công tác hàng năm của Trường;

3. Tổ chức phong trào thi đua;

4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của Trường;

5. Các biện pháp cải tiến tổ chức bộ máy và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các việc làm trái với Quy chế dân chủ của Trường;

6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức;

7. Thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức;

8. Nội quy, quy chế của Trường.

Điều 11. Hình thức lấy ý kiến tham gia

1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp với Thủ trưởng đơn vị thông qua tổ chức chính trị, đoàn thể mà mình là thành viên;

2. Thông qua Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Trường;

3. Phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để công chức, viên chức tham gia ý kiến.

Điều 12. Phân tích các ý kiến và quyết định

Khi quyết định về những vấn đề được nêu tại Điều 10 khác với ý kiến tham gia của đa số cán bộ, công chức, viên chức thì Hiệu trưởng Trường sẽ thông báo, giải thích cho công chức, viên chức biết.

 

Mục 6

NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

 

Điều 13. Những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra:

1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của Trường;

2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của Trường;

3. Thực hiện các nội quy, quy chế của Trường;

4. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của công chức, viên chức;

5. Kết quả thi đua khen thưởng;

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Trường.

Điều 14. Hình thức thực hiện

Việc giám sát, kiểm tra của công chức, viên chức đối với những vấn đề nêu tại Điều 13 trên đây được thực hiện thông qua:

- Ban thanh tra nhân dân của Trường;

- Kiểm điểm công tác trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các đơn vị thuộc Trường;

- Hội nghị công chức, viên chức Trường.

 

Chương III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI

CÔNG DÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Mục 1

QUAN HỆ VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

Điều 15. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc phổ biến hoặc niêm yết công khai tại Trường để công dân, tổ chức (đối tượng là người đại diện cơ quan, tổ chức đến quan hệ công tác, trao đổi công việc và người đến học tại Trường, gọi chung là tổ chức, công dân) được biết các nội dung sau:

1. Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc (các đơn vị, tổ chức, đoàn thể của Trường).

2. Thủ tục giải quyết công việc;

3. Kế hoạch, nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng;

4. Phí, lệ phí theo quy định;

5. Thời gian giải quyết từng loại công việc.

Điều 16. Hiệu trưởng Trường chỉ đạo và kiểm tra công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc đối với công dân, tổ chức; sự phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị trong thi hành nhiệm vụ, kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà hoặc làm hỏng việc, thiệt hại đến lợi ích chung của Trường.

Điều 17. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu giải quyết công việc, những bộ phận chức năng hoặc viên chức chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết bộ phận có trách nhiệm phải thông báo để công dân, tổ chức được biết, đồng thời báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Công chức, viên chức không được có thái độ quan liêu, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc.

Điều 18. Công chức, viên chức có thẩm quyền giải quyết các đề nghị của công dân, tổ chức một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, viên chức có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các đối tượng trên được biết.

Công chức, viên chức có trách nhiệm không tiết lộ đơn thư khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tập thể, tổ chức theo quy định của pháp luật

Điều 19. Tổ chức hòm thư góp ý

Hiệu trưởng Trường chỉ đạo việc tổ chức hòm thư góp ý. Hàng tuần người phụ trách công tác cán bộ cùng đại diện Ban thanh tra nhân dân của Trường mở hòm thư, nghiên cứu nội dung ý kiến gửi đến và báo cáo Hiệu trưởng để có những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến.

 

Mục 2

QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN

 

Điều 20. Quan hệ của Trường với cơ quan quản lý cấp trên.

1. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của Trường trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kiến nghị những vấn đề không còn phù hợp cần sửa đổi bổ sung để cấp trên xem xét giải quyết. Khi các kiến nghị chưa được giải quyết Trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

3. Khi được yêu cầu nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến, Trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc

4. Trường có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam theo quy định; đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo

   

Mục 3

QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CẤP DƯỚI

    

Điều 21. Quan hệ của Hiệu trưởng Trường đối với các đơn vị trực thuộc

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị trong Trường, trên cơ sở đó Hiệu trưởng Trường rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những thiếu sót xảy ra trong quá trình hoạt động chung của Trường. Phổ biến những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của các đơn vị.

2. Nghiên cứu, giải quyết kịp thời các đề nghị, kiến nghị của các đơn vị thuộc Trường; khuyến khích những thông tin, báo cáo trung thực, khách quan; xử lý nghiêm khắc những công chức, viên chức cố ý báo cáo sai sự thật, không trung thực, gây mất đoàn kết hoặc ảnh hưởng đến công việc của Trường.

    

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  

Điều 22. Hiệu trưởng Trường, các Phó Hiệu trưởng Trường, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, đoàn thể và công chức, viên chức trong Trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 23. Các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức trong Trường thực hiện tốt Quy chế sẽ được khen thưởng theo quy định; vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện những điều chưa phù hợp, Trưởng các đơn vị phản ánh bằng văn bản về phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo Hiệu trưởng Trường xem xét quyết định.

 

2029 lượt xem.

© Copyright 2013 TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM


® vtsv.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ theo email: lienhe.vtsv@gmail.com
Địa chỉ : Thị trấn Chi Đông - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội.
ĐT: 0437 955 857 Fax: 0437 686 481