Ngày 1, tháng 10 năm 2014
Thông báo về việc Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc Trường

Trong thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà Trường có ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 45/2013/CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan.

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

*

Số 216 - TB/TTCN

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc

của cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc Trường

Trong thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà Trường có ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 45/2013/CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan. Nhiều cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; các đơn vị Phòng, Khoa, Cơ sở dạy nghề các khu vực thuộc Trường đã chú ý áp dụng các biện pháp tổ chức lao động một cách khoa học, sử dụng hợp lý thời giờ làm việc của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. 

Tuy nhiên, việc quản lý lao động trong các đơn vị Phòng, Khoa, Cơ sở Dạy nghề khu vực thuộc Trường còn nhiều hạn chế và yếu kém, dẫn đến lãng phí thời gian lao động làm cho năng suất, chất lượng hiệu quả công tác không cao. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; ý thức kỷ luật lao động kém; vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc như làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, uống rượu, bia trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà Trường.

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm nêu trên là do người đứng đầu các Phòng, Khoa, Cơ sở dạy nghề các khu vực của nhà Trường chưa chú trọng quản lý thời giờ làm việc; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công nhân viên còn yếu kém; việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thời giờ làm việc không nghiêm. 

Để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém nêu trên, cùng với việc thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên tận tụy, hết lòng phục vụ học viên, sinh viên và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Hiệu trưởng yêu cầu:  

1. Các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm: 

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của nhà Trường. Phân công lao động hợp lý và tổ chức tốt quá trình lao động của cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức lao động và thời giờ làm việc của cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức lao động và thời giờ làm việc đã được phê duyệt, áp dụng cơ chế khoán theo công việc hoặc theo thời gian thực hiện công việc;  

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của đơn vị; phân bổ thời gian hợp lý để thực hiện chương trình, kế hoạch được giao; 

c) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác định kỳ theo Quyết định số 186 - QĐ/TTCN ngày 15/7/2013 của Hiệu trưởng;

d) Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất, đặc thù lao động cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên; triển khai có hiệu quả chương trình hiện đại hoá nền hành chính, hiện đại hoá công sở;  

e) Đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc; có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cán bộ, giáo viên, công nhân viên nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng thời giờ làm việc cao; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên vi phạm thời giờ làm việc. 

2. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 

a) Phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của nhà Trường; 

b) Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực;

c) Phải có mặt đúng giờ tại đơn vị theo nội qui của nhà Trường.

3. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức hành chính: 

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Phòng, Khoa, Cơ sở Dạy nghề các khu vực thực hiện thông báo này và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Hiệu trưởng tình hình thực hiện;  

b) Phối hợp với các Phòng, Khoa, Cơ sở Dạy nghề các khu vực rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các tiêu chuẩn, định mức sử dụng lao động, sử dụng thời gian lao động trong các đơn vị thuộc Trường.

Các Phòng, Khoa, Cơ sở Dạy nghề các khu vực và cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà Trường có trách nhiệm thực hiện thông báo này./. 

 

Nơi nhận:

- Thường trực TƯ.Hội (để b/c);

- Ban Tổ chức TƯ.Hội (để phối hợp t/h);

- Các Phòng; Khoa; CSDNKV;

- Lưu VT,TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

    TS.Nguyễn Văn Đại

 

2253 lượt xem.

© Copyright 2013 TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM


® vtsv.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ theo email: lienhe.vtsv@gmail.com
Địa chỉ : Thị trấn Chi Đông - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội.
ĐT: 0437 955 857 Fax: 0437 686 481